Aankoop woonwagen
Als u een huis of woonwagen met standplaats gaat kopen, komt u mogelijk in aanmerking voor koopsubsidie als u voldoet aan de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De kosten voor het verkrijgen in eigendom van een woonwagen bestaan uit:
  1. koopsom of koop-/aannemingssom;
  2. de kosten van het vervoer naar en het opstellen op de standplaats;
  3. de kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen;
  4. de kosten van meerwerk of kwaliteitsverbetering;
  5. de kosten van taxatie (bij een bestaande woonwagen);
  6. de kosten verbonden aan het vestigen van een notarieel pandrecht op de woonwagen;
  7. de kosten verbonden aan het aangaan van een lening;
  8. een eenmalige premiestorting in verband met een verzekering welke (een deel van) de maandelijkse hypotheeklasten uitkeert bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid;
  9. de kosten voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie.

De som van a. tot en met c. bedraagt maximaal de onderhandse verkoopwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport (norm 4.1).

De som van a. tot en met i. mag niet meer bedragen dan EUR 60.000.

De kosten van kwaliteitsverbetering dienen te blijken uit het taxatierapport of bouwkundig rapport of een door de aanvrager te overleggen specificatie. Indien sprake is van een kwaliteitsverbetering en het bedrag is hoger dan EUR 2.500 geldt een depotverplichting.

Aanvraag tot offerte.